Standpunten

Culemborg van nu zet zich in om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij zowel het maken van beleid als de uitvoering daarvan.

Veiligheid

In Culemborg moet iedereen zich Nú, altijd en overal veilig voelen!
Culemborg Van Nu wil dat iedereen in Culemborg zich veilig voelt. Het bestaande gevoel van onveiligheid moet weg. Daarom wil Culemborg Van Nu extra investeren in veiligheid. Meer zichtbaarheid en steviger optreden van onze handhavers in de openbare ruimte.

Wie veiligheid of wet niet respecteert hoort niet thuis in Culemborg!
Culemborg Van Nu wil dat aantasting van de leefbaarheid en bijbehorende overlast zo snel mogelijk aangepakt wordt. Inzet van particuliere bewaking en opsporing moet daarbij mogelijk worden.

Veiligheid is voor iedereen Nú en straks!
Voor onze veiligheid is het van belang dat alle Culemborgers met elkaar samenwerken. WhatsApp groepen en andere burgerinitiatieven hebben een meerwaarde en Culemborg Van Nu ondersteunt deze initiatieven om zo de aanpak van de veiligheid te bevorderen .

Economie

Culemborg is Nú en straks de meest centrale plek in Nederland!

Culemborg heeft alles om aantrekkelijk te zijn voor zowel grotere ondernemingen als creatieve en duurzame start ups.
Dichtbij de A2, een modern en goed bereikbaar bedrijventerrein en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Om deze aantrekkelijkheid te vergroten wil Culemborg Van Nu zo nodig de regelgeving vereenvoudigen en herzien om een aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers en bedrijven. Om Culemborg binnen en buiten de regio te profileren, hebben
duurzame bedrijven de voorkeur. De dynamiek en aantrekkelijkheid van Culemborg dient bij ondernemers en bedrijven bekend te worden gemaakt. Een uitgekiende communicatiestrategie is noodzakelijk voor het genereren van bekendheid.

En Nú weer op alle niveaus aan het werk!
Voldoende werkgelegenheid op alle niveaus is onvoorwaardelijk verbonden met een gezonde mix van grote en kleine bedrijven.
Werken is voor mensen belangrijk. Het draagt bij aan de sociale samenhang het levert voldoening en onafhankelijkheid op.
Alleen als Culemborg erin slaagt om zich te manifesteren als een aantrekkelijke stad met kansen en mogelijkheden is er zicht op werkgelegenheid op alle niveaus binnen onze gemeenschap. De investeringen moeten enerzijds leiden tot het behoud van banen maar ook banengroei mogelijk maken,
zowel voor de onderkant van de arbeidsmarkt als ook voor hoger opgeleid talent.

Bedrijven van niveau vragen mensen met goede kwalificaties!
De kwaliteit van bedrijven die zich vestigen in Culemborg wordt onder meer bepaald door de opleiding van de beschikbare mensen.
Culemborg Van Nu vindt dat op alle niveaus mensen met een goede opleiding beschikbaar dienen te zijn.
Onderdeel van ons beleid is ook het creëren van extra kansen voor mensen met een lagere opleiding en ouderen en met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toerisme

Een regionaal toerismebeleid is noodzakelijk om Culemborg en andere plaatsen in de Betuwe op adequate wijze te promoten.
Culemborg is goed bereikbaar, heeft een unieke ligging aan de Lek, prachtige dijken, een geweldige skyline, mooie fietsen
wandelroutes en een binnenstad met een autovrije markt die de komende jaren nog aantrekkelijker wordt gemaakt.
Culemborg Van Nu wil het toerisme een impuls geven en Culemborg verder op de kaart zetten.

Toeristen komen graag in Culemborg nu en straks!
Om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor bezoekers van buitenaf zijn goede fietsvoorzieningen noodzakelijk alsmede duidelijke bewegwijzering. Een kleinschalig stadshotelletje zal de aantrekkelijkheid voor toeristen vergroten te meer omdat Culemborg in bijzondere mate geschikt is als tussenstop of uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten.
De haven is voor Culemborg een belangrijke toeristische trekpleister, ook van belang voor de voorzieningen en winkels in de binnenstad. Culemborg Van Nu vindt dat de haven en camping De Helling uitgebreid moeten worden zodat nog meer mensen in de toekomst hier kunnen recreëren.

Wonen

Culemborg Van Nu wil meer en betere woningen voor senioren!
Culemborg Van Nu wil dat het woningaanbod gevarieerd blijft en aantrekkelijk wordt voor alle Culemborgers. Culemborg Van Nu wil meer hoogwaardige seniorenwoningen zoals (patio)bungalows en appartementen.

Culemborg Van Nu wil spreiding van sociale huurwoningen!
De effecten van eenvormige buurten met sociale huurwoningen zijn ongewenst. Differentiatie is noodzakelijk. Woningbouwcoöperaties moeten worden gestimuleerd meer koopwoningen aan te bieden.

Culemborg Van Nu wil ‘scheef’ wonen rechtzetten!
Het zogenaamd ‘scheef’ wonen is onwenselijk, want het maakt de vraag naar sociale huurwoningen ondoorzichtig en onevenredig groot. Meer aanbod van sociale huurwoningen is daarom niet de gewenste oplossing. Culemborg Van Nu wil af van het standaard percentage van 30% sociale huurwoningen voor nieuwbouwlocaties in Culemborg.

Verkeer

Het verkeer in de stad wordt steeds drukker, het is daarom nu tijd voor keuzes!
Culemborg Van Nu geeft prioriteit aan het langzaam verkeer binnen de bebouwde kom Gemotoriseerd verkeer moet worden gestimuleerd gebruik te maken van de gebiedsontsluitingswegen. Knelpunten in de huidige gebiedsontsluitingswegen moeten worden opgelost. Vanaf de Spoorzone is een aansluiting (toerit) op de N320 is noodzakelijk. Culemborg Van Nu wil onderzoeken of een samenvoeging van de veerdiensten Culemborg en Beusichem op de kopse kant van de Weidsteeg haalbaar is.

Culemborg Van Nu maakt de keuze voor modern langzaam verkeer!
Culemborg Van Nu wil comfortabele, directe en autoluwe hoofdfietsverbindingen waarmee alle voorzieningen waaronder scholen en winkelcentra, bereikt kunnen worden. Hoge prioriteit hebben de fietsstraat tussen Culemborg West (Parijsch Zuid) en de binnenstad en een fietsverbinding tussen Culemborg Oost en de Spoorzone in de vorm van een extra tunnel.

Meer structuur en daarom aantrekkelijker!
Het is noodzakelijk autoverkeer naar de binnenstad te reguleren via vastgestelde parkeerroutes. Culemborg Van Nu vindt de huidige parkeer- en toegangsroutes (Zandstraatroute en Palumbusroute) voldoende. Het parkeerterrein van buurtwinkelcentrum Parijsch westzijde heeft een parkeerprobleem als gevolg van bezoekers van de sporthal die daar parkeren.

Vianense Poort alleen voor langzaam verkeer!
Culemborg van Nu geeft hoge prioriteit aan veiligheid in het verkeer. Verbetering van de veiligheid in en om de Vianense Poort is zeer urgent. Culemborg Van Nu wil dat de Vianense Poort met prioriteit uitsluitend toegankelijk wordt voor langzaam verkeer. Daarnaast wil Culemborg Van Nu een gedegen onafhankelijk onderzoek naar nut een noodzaak van een andere spooronderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer. De Weidsteeg en de Oostersingel vereisen een veiligere inrichting voor fietsers.

Goede fietsvoorzieningen maken Culemborg Nú en straks aantrekkelijk!
Culemborg Van Nu maakt zich sterk voor voldoende en adequate fietsvoorzieningen bij station, winkelcentra en vooral de binnenstad. Oplaadpalen voor elektrische fietsen bij de belangrijkste voorzieningen.

Sport en bewegen

Wonen in een stad waar je gezond kunt blijven!
Culemborg Van Nu blijft zich inzetten voor het behoud van goede sportvoorzieningen en de duurzaamheid van accommodaties. Culemborg Van Nu is er van overtuigd dat sporten een rol kan spelen bij de integratie tussen bevolkingsgroepen. Wij stimuleren daarom multi-etnische verenigingen en willen kansen bieden aan kinderen uit achterstandssituaties om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten.

Sporthal Parijsch kan beter op een andere plek!
De huidige sporthallen hebben niet het gewenste niveau. Sporthal Parijsch is verkeerd gesitueerd en onveilig. Sporthal Interweij is sterk verouderd.

Spoorzone en winkelvoorzieningen

Met de herontwikkeling van het Chopinplein, de realisatie van het buurtwinkelcentrum in Parijsch en het Stadscentrum beschikt Culemborg over voldoende faciliteiten voor winkelen en horeca.
De Spoorzone is hierop aanvullend en biedt ruimte voor grootschaliger detailhandel en horeca. Culemborg Van Nu is blij met die ontwikkeling want de spoorzone verdient een opknapbeurt. Wij zien graag dat nieuwe initiatieven rekening houden met het bestaande aanbod en gericht zijn op de toekomst. De belangen en behoeften van de stad moeten hierbij prioriteit hebben.

Voldoende ruimte voor detailhandel door Culemborg Van Nu!
Culemborg Van Nu pleit voor een constructieve samenwerking met NS en Prorail om de spoorzone echt een gebied van NU en straks te maken. Optimaal benutten van de mogelijkheden met nadruk op duurzame ontwikkeling en een toekomstbestendige infrastructuur. Wij willen dat het gebied goed ontsloten
wordt. Vooral naar oostelijke richting met een nieuwe wandel/fietstunnel onder het spoor door maar ook een rechtstreekse aansluiting op het vrij liggend fietspad vanaf de ovonde. Naast de reeds aangelegde extra afslag van de N320 is ook een nieuwe oprit nodig.

Zorg en hulpverlening

Culemborg Van Nu zorgt voor mensen die dat Nú nodig hebben!
Zelfstandigheid en zelfbeschikking zijn de kernwaarden van het bestaan. Culemborg Van Nu streeft er naar dat deze kernwaarden zolang als mogelijk gewaarborgd blijven. Mensen die het echt nodig hebben, krijgen hulp.

Extra aandacht voor de Culemborgse jeugd!
Opvoeden is dé taak van de ouders. Waar problemen zijn en hulp gewenst is, dient jeugdzorg in te grijpen. Culemborg Van Nu maakt budget vrij voor de jeugdhulpverlening.

Meer middelen voor huishoudelijke hulp en wijkverpleging!
De huishoudelijke hulp staat onder druk. De huishoudelijke hulp vervult een spil functie. Culemborg Van Nu zorgt ervoor dat de indicatie en het vaststellen van de benodigde zorg weer gemeentelijke taken worden om vastgestelde kwaliteit te kunnen leveren. Culemborg Van Nu wil extra middelen om de wijkverpleging op niveau te houden.

Investeren in schuldhulpverlening!
Culemborg Van Nu zet in op vroegtijdige signalering van problematische schuldsituaties en snelle en adequate schuldhulpverlening. Culemborg Van Nu wil dat hiervoor het benodigde budget ter beschikking komt.

Duurzaamheid en millieu

Leef in een duurzaam Culemborg van Nu!
Culemborg Van Nu kiest voor een toekomstbestendig Culemborg. Daarom zijn wij voorstander van duurzame maatregelen zoals alternatieve brandstoffen, wind- en zonne-energie en milieuvriendelijke transportmiddelen. Een omgeving waar het prettig wonen of verblijven is. Windmolens mogen niet ten koste mogen gaan van het woongenot.

Nieuwe woningen: energieneutraal!
Culemborg Van Nu wil de gemeentelijke lasten voor energie neutrale woningen verlagen. Woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars moeten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk energie neutrale woningen te bouwen.

Een groene stad is een leefbare stad van Nú!
Een leefbare stad is een stad met schone lucht. En daarom wil Culemborg Van Nu dat de gemeente Culemborg zich minimaal gaat houden aan de hiervoor geldende normen en streeft naar de waarden zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Culemborg Van Nu wil meer groen in Culemborg. Braakliggende stukken grond, zoals bijvoorbeeld aan de Jan v Riebeeckstraat, moeten zo mogelijk worden omgevormd naar groenvoorziening.

Bestuur en financiën

Investeren in de kwaliteit voor straks!
Een moderne stad vereist een modern en goed bestuur. De laatste jaren is er te hard gesnoeid in de ambtelijke organisatie, met als gevolg onvoldoende capaciteit. Om de ambitie van Culemborg te kunnen verwezenlijken moet de gemeentelijke organisatie kwaliteit kunnen leveren. Culemborg Van Nu wil budget vrijmaken om de gemeentelijke organisatie die impuls te geven. Onnodige bureaucratie en regelgeving moet worden teruggedrongen om kwaliteit en visie meer ruimte en draagvlak te geven.

Verbeteren gemeentelijke organisatie!
Culemborg Van Nu zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de benodigde taken nog beter en efficiënter uit te voeren. Bijvoorbeeld verdergaande digitalisering zodat vele eenvoudige burgerzaken en handelingen ook volledig digitaal kunnen worden afgehandeld.

Nog betere dienstverlening aan burgers!
Regionale samenwerking moet worden uitgebreid als dit leidt tot een betere dienstverlening aan de burgers.

Een financieel gezonde gemeente is beter voorbereid op de toekomst!
Culemborg Van Nu wil een sluitende en degelijke begroting, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De afgelopen jaren is stevig bezuinigd en zijn sommige basisbehoeften in hun kwaliteit aangetast. Een gezonde financiële begroting mag niet resulteren in een kaalslag.

Centrum / binnenstad

Culemborg heeft een historisch stadscentrum dat ongekende mogelijkheden biedt voor winkelen, recreatie, toerisme en cultuur. Mede als gevolg van de toename van het online winkelen vindt een verandering plaats van hoofdzakelijk winkelgebied naar een compacter gemengd gebied waar meer behoefte
is aan beleving.

Meer flexibiliteit in bestemming van panden!
Culemborg Van Nu vindt dat wonen in de binnenstad gemakkelijker moet worden door bestemmingswijziging van winkel naar woning mogelijk te maken. Meer woningen betekent meer mensen die winkels, restaurants en overige voorzieningen gebruiken. Daarnaast moet er meer flexibiliteit komen in de bestemming van panden om nieuwe initiatieven te ondersteunen en meer variatie te creëren in de binnenstad.
Leegstaande panden kunnen aangepakt worden met een leegstandverordening.

Onnodige belemmeringen wegnemen!
De Markt vormt het kloppende hart van Culemborg en heeft sfeer nodig, geborgenheid en gezelligheid.
Culemborg Van Nu wil erop toezien dat bij de voorgenomen herinrichting van de Markt deze aspecten volop aandacht krijgen. Dus een Markt voor winkels, eetgelegenheden, cafés en terrassen, maar ook voor grote manifestaties en concerten. De gemeente moet actief faciliterend handelen en onnodige belemmeringen wegnemen om nieuwe maar vooral ook huidige ondernemers te stimuleren. Het moet gemakkelijk zijn om vergunningen te krijgen en om dit te regelen via één loket. De citymanager heeft hierin een belangrijke rol, deze moet worden gecontinueerd.

De binnenstad moet bovenregionaal worden gepromoot. Maar ook voor de inwoners van Culemborg moet de binnenstad en de Markt een vanzelfsprekend centraal punt zijn. Culemborg Van Nu ziet de binnenstad als het visitekaartje van Culemborg met de markt als bruisend centrum, aantrekkelijk voor toeristen en inwoners.

De Boerenstraat, ‘t Jach en Prijssestraat nu aanpakken!
De Boerenstraat en ‘t Jach vormen een belangrijke entree naar de binnenstad. Het gebied is momenteel weinig uitnodigend en rijp voor herstructurering. Het aanstaande vertrek van Albert Heijn kan worden aangegrepen om de braakliggende gronden rondom de Boerenstraat en de lege plek van het oude postkantoor in te vullen met hoogwaardige woningbouw. Culemborg Van Nu geeft een hoge prioriteit aan herinrichting van dit gebied. Ook de Prijssestraat en het Mariahof kunnen een opknapbeurt gebruiken. Het Veerweg- en Steenovengebied kan een recreatieve trekpleister worden mits dit gebied opnieuw wordt ingericht.


Zonder cultuur geen vitale binnenstad!
Culemborg kent een buitengewoon rijk en gevarieerd cultureel leven. Culemborg Van Nu vindt dat cultuur en kunst belangrijk zijn voor Culemborg en onderdeel uitmaken van een vitale binnenstad. Veel activiteiten komen voort uit lokale particuliere initiatieven en worden gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Deze initiatieven kunnen zichzelf redden, veelal met sponsoring of met steun van het Cultuurfonds Culemborg. De Fransche School is een essentiële voorziening voor de binnenstad; Culemborg Van Nu zal zich inspannen voor behoud daarvan.

Integratie en onderwijs

Er is een kloof tussen bevolkingsgroepen in onze mooie stad. Helaas is er geen panklare oplossing voor het dichten van deze kloof.
Culemborg van Nu gaat zich keihard inzetten om wat wel gedaan kan worden ook echt in praktijk te brengen. Zo willen wij bijvoorbeeld in gesprek met onze scholengemeenschappen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs zouden niet meer per locatie gescheiden worden moeten door hun opleidingsniveau. Daarnaast vindt Culemborg Van Nu dat de extra culturele, sociale en internationale activiteiten vanuit de scholen zoveel mogelijk open moeten staan voor leerlingen ongeacht hun schoolniveau.

Onze jeugd is onze toekomst en daarom zorgen we Nú voor opvoeding en goed onderwijs!
Leerlingen van alle niveaus komen elkaar als vanzelfsprekend tegen gedurende hun tijd op de basisschool. Daarna gaan verhoudingsgewijs veel jongeren met een migratieachtergrond naar het VMBO. Dat geldt in het bijzonder voor jongens met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. Zij komen hun klasgenoten die naar andere niveaus zijn gegaan niet meer tegen. Elkaar ontmoeten, elkaar spreken, met elkaar ervaringen delen en ook met elkaar van mening verschillen, zijn nodig om elkaar te blijven kennen en met elkaar samen te leven. Culemborg Van Nu wil daar actief aan bijdragen.

Samen opgroeien, samen leren, samen leven!
Wij willen in gesprek met ouders en scholen over de reden waarom meisjes met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond meer halen uit hun studie dan jongens.
Culemborg van Nu wil een positieve bijdrage leveren om verschillen in opvoeding, vrijheden en mogelijkheden voor jongens en meisjes te verkleinen. Culemborg Van Nu wil aandacht voor ouders en extra ondersteuning voor diegene die hun kinderen onvoldoende kunnen voorlezen, de taal kunnen bijbrengen en ze daardoor onvoldoende kunnen voorbereiden om succesvol te worden in de samenleving. Het beslechten van de kloof vraagt om een gezamenlijke inspanning. Vraagt ook om de wil om te veranderen en omelkaar daarop aan te spreken. Culemborg Van Nu helpt mensen hun verantwoordelijkheid te nemen, geeft hen dat steuntje in de rug. Wij willen daarvoor samen met de scholen optrekken en committeren ons om meer stageplekken en banen te creëren bij lokale ondernemers.
Onze jeugd is onze toekomst!