Bespreking bezuinigingsnota

Culemborg van Nu heeft in de besprekingen als uitgangspunt genomen het in stand houden van de voorzieningen in de stad. We willen de stad blijven waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Daarbij hebben wij zoals in de vorige begrotingsbespreking ook is aangegeven, de aandacht gevraagd om vanuit het college toch nog sterker in samenwerking met andere gemeenten bij het Rijk aan te geven dat de financiering Jeugdwet en WMO anders zou moeten.

Gemeenten kunnen voor het huidige budget niet én hun voorzieningen behouden én goede zorg aan hun inwoners bieden.
Ook bij de komende kadernota en begrotingsbesprekingen zullen wij daarvoor blijven staan.
Uiteraard zullen daar keuzes gemaakt moeten worden, net zoals iedereen zijn "huishoudboekje" op orde wil hebben.
Wij zijn van mening dat een verhoging van de OZB mogelijk is, om te voorkomen dat er te veel op de huidige voorzieningen én goede zorg moet worden ingeleverd.