Verkiezingsprogramma Culemborg van Nu 2022-2026

Het verkiezingsprogramma van Culemborg van Nu voor de periode 2022-2026. Culemborg van Nu bestaat ruim 4 jaar en neemt voor de tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Culemborg van Nu staat voor goede duurzame oplossingen die ons leefklimaat, onze voorzieningen en onze economische ontwikkeling versterken. Wij nemen alle inwoners in al hun diversiteit serieus en willen verbinden. Kortom Culemborg van Nu is een partij voor én door Culemborgers. 

De afgelopen vier jaar waren een wethouder en drie raadsleden namens Culemborg van Nu actief om van Culemborg een nog betere stad te maken,
waar het fijn wonen, werken, verblijven en recreëren is. En niet zonderresultaat, enkele voorbeelden daarvan zijn:

... De leegstand in de binnenstad is teruggebracht naar minder dan 5%, wat ver onder het landelijke gemiddelde ligt. De terrassen zijn vergroot en ondernemers werken inmiddels beter samen. Dat ervaren de Culemborgers aan de levendigheid in de binnenstad en het stijgende aantal toeristen dat onze stad bezoekt.
... De ontwikkeling van de stationsomgeving is vlot getrokken. Van een project dat maar niet uit de startblokken kwam is er nu een plan dat het gebied tot bloei zal brengen. De broodnodige woningbouw op gang brengt, het station vernieuwt én Oost en West met elkaar verbindt. Er is zo'n 10 miljoen euro aan subsidie binnengehaald voor dit plan.
... Parijsch is groener en beter afgestemd op de huidige woonbehoefte. 25 jaar geleden startte de bouw van de wijk Parijsch. Mensen wilden toen anders wonen dan nu. Door binnen het al bestaande contract goed te onderhandelen wist onze wethouder afsprakente maken waarmee de wijk groener en naar de huidige woonbehoeften afgebouwd kan worden.

Maar het werk is nog niet af en onze kandidaten staan in de startblokken om aan de slag te gaan.

Culemborg voor alle Culemborgers.
Culemborg van Nu heeft oog voor de Culemborgers. De huidige maatschappij stelt hoge eisen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De meeste mensen kunnen hier hun weg prima in vinden. Culemborgers, die hierbij hulp nodig hebben, kunnen op onze steun rekenen. De basis voor een gezonde stad is een preventief beleid, omkijken naar elkaar en zorgen voor elkaar. Wij zetten in op een Culemborg waarin we veilig kunnen leven, waar het fijn werken en leren is met goede faciliteiten voor cultuur, sport en gezondheidszorg. Ook bij het bestrijden van armoede is preventie essentieel, dat doen we met vroegsignalering, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Mensen die nieuw komen wonen in Nederland en in Culemborg helpen we snel op weg met taal, opleiding, werk en de opbouw van een netwerk. Zodat zij zich niet alleen thuis voelen maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de sameleving. Culemborg van Nu zal zich inzetten voor een gemeenschap waarin plek en respect is voor iedereen.

 
Een (binnen)stad om mee te pronken
Culemborg van Nu is trots op onze levendige binnenstad, waar bezoekers genieten van het historische centrum, de winkels, cultuur en de monumenten. De binnenstad moet het hart van de stad blijven voor alle Culemborgers en voor toeristen die onze stad bezoeken. Culemborg kent een buitengewoon rijk en gevarieerd cultureel aanbod. Culemborg van Nu vindt dat cultuur en kunst belangrijk zijn en onderdeel uitmaken van een vitale binnenstad. Veel activiteiten komen voort uit lokale particuliere initiatieven en worden gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Deze initiatieven kunnen zichzelf redden, soms met sponsoring, steun van het Cultuurfonds Culemborg of het Ondernemersfonds Culemborg. Maar ook blijven wij de Culemborgse evenementen ondersteunen. Het Veerweggebied, de Ronde Haven en het Steenoventerrein willen wij herontwikkelen, waarbij een combinatie van woningbouw en recreatie de voorkeur heeft. De haven en de camping zijn belangrijk voor Culemborg en moeten toekomstbestendig blijven. Culemborg van Nu wil zich daarom inzetten voor realiseren van een stadsstrand. Natuur is belangrijk voor het welzijn van mensen. Culemborg van Nu beschermt daarom alle natuur, of het nu onder of boven water is, in het buitengebied of in de stad zelf.
 
Monumentale stad waar Culemborgers trots op kunnen zijn
Culemborg heeft veel prachtige monumenten. Deze monumenten willen wij behouden voor de komende eeuwen. Om dat te kunnen realiseren moeten de monumenten enerzijds worden geconserveerd en anderzijds gebruiksvriendelijk en leefbaar zijn. Leegstaande monumenten raken in verval. Daarom willen wij daarin investeren en acties ondernemen. Vaak is dat maatwerk, zoals bijvoorbeeld voor de kerken in de binnenstad. Als de juiste oplossing daarom vraagt zal het beleid aangepast moeten worden. Ook willen wij betere en passende regels voor verduurzaming van monumenten. Bovendien willen wij onderzoeken hoe het laden en lossen van de winkels en de horeca milieuvriendelijker en met minder overlast voor de ondernemers en omwonenden kan gebeuren, zodat de binnenstad bewoonbaar blijft.
 
Passend en betaalbaar woningaanbod voor de Culemborgers
Er is een groot tekort aan woningen in Culemborg. Niet alleen het aantal, maar ook het aanbod komt niet overeen met de behoefte van de huidige Culemborgers. Culemborg van Nu zet vol in op nieuwbouw in de stationsomgeving, vanwege het goede openbare vervoer en de mogelijkheid om eff ectiever met de ruimte om te gaan. De stationsomgeving moet een gemengde wijk worden met naast wonen ook ruimte voor ondernemen en onderwijs.
Culemborgse bedrijven zijn onderdeel van de ontwikkeling zodat werkgelegenheid behouden blijft. Het onderwijs helpt bedrijven om toekomstige werknemers dichtbij te vinden. Door bijvoorbeeld woningen te splitsen, kantoorpanden te transformeren naar appartementen, tijdelijk of flexibel te bouwen, valt er nog veel winst te behalen. Maar ook pragmatische oplossingen wanneer er gebouwen vernieuwd moeten worden, door deze te combineren met woningbouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een school of sporthal. Ter bevordering van de doorstroming in de woningmarkt zijn meer hoogwaardige seniorenwoningen zoals bungalows en appartementen nodig. Maar de woningbouw mag niet ten
koste gaan van het groen in en om de stad.Culemborg van Nu heeft als doel dat het woningaanbod beter aansluit bij de behoefte en fi nanciële mogelijkheden van de huidige Culemborgers.
 
Economische bloei door samenwerking in de regio
Voor Culemborgse bedrijven is het lastig om goed opgeleid personeel te vinden. De opleiding van werkzoekenden sluit niet aan bij de vraag van bedrijven. Jongeren hebben bij hun schoolkeuze soms geen goed beeld van de arbeidsmarkt. Met de HUB Rivierenland zijn forse stappen gezet om het regionale bedrijfsleven met ons Culemborgse onderwijs te verbinden. Een Culemborgs initiatief dat wij willen voortzetten en verder uitbouwen.
Onze economie houdt bovendien niet op bij de grens van Culemborg. Samen met onze Culemborgse bedrijven en met onze goede scholen willen we zowel de samenwerking in het Rivierenland verdiepen als ook de samenwerking met de regio Utrecht zoeken. Onder andere met het middelbaar en hoger onderwijs, maar ook op het terrein van een Leven Lang Leren. Door bijvoorbeeld een dependance in Culemborg te openen.Dat is goed voor de kansen van de Culemborgers op de arbeidsmarkt én voor onze ondernemers. Veel Culemborgse ondernemers zijn zwaar getroffen door de Coronapandemie en door de vaak strenge maatregelen
 
Op een realistische wijze naar energieneutraal
Dat we naar een energieneutrale stad toe gaan is geen keuze maar een noodzaak. Dit vraagt om geen toelichting meer. Dan wel op een manier én een tempo dat past bij Culemborg en de Culemborgers. Niet opgelegd door afspraken uit Den Haag maar omdat wij het willen. Wij zetten ons in om op een passende en realistische manier energieneutraliteit te realiseren. Het gebruik van alternatieve duurzame energiebronnen passend bij de schaalgrootte en
behoefte van onze stad. Daarbij moeten we ook naar de mogelijkheden binnen de regio kijken, dit omdat Culemborg minder beschikbare grond heeft dan de omliggende gemeenten. Verantwoordelijkheid nemen, ambitie en daadkracht tonen zijn noodzakelijk om tot pragmatische oplossingen te komen. Het is nodig dat we creatief zijn en zo met grote en kleine maatregelen het verschil maken. Maar wij moeten ook de Culemborgers ondersteunen met het behalen van hun persoonlijke doelstellingen met o.a.:
✔ Je woning isoleren
✔ Het energieverbruik van je bedrijf reduceren
✔ Zonnepanelen aanschaff en zonder beperkende regels
✔ Collectieve, duurzame energievoorziening
✔ Elektrische (deel)auto en/of (deel)scooter
 
Een goed en veilig bereikbare stad
De meeste Culemborgers willen een betere verbinding tussen Oost en West Culemborg. Per fi ets, maar óók met de auto en voor de voetgangers. Culemborg van Nu kiest met de ontwikkeling van de stationsomgeving voor een brede fi ets- en voetgangerstunnel ter hoogte van het station en voor verbetering van doorstroming op de wethouder Schoutenweg/Stationssingel zonder ovonde. Culemborg van Nu kiest dus voor het weghalen van de Ovonde en een verkeersveilige oplossing voor de Vianensepoort. Het aanleggen van een fi etsstraat voor een goede Oost West verbinding heeft daarbij onze voorkeur. Culemborg van Nu wil de toegang tot de stad ook verbeteren door herinrichting
van het gebied rondom de Doctor Hockesingel. Daarnaast dient een betere ontsluiting van wijken op de provinciale weg onderzocht te worden en zo de N320 te benutten als een ringweg voor Culemborg. O.a. door een extra oprit ter
hoogte van de fi rma Middelkoop. Ook zien wij de noodzaak van een verbetering van het OV, door uitbreiding met de nachtdienstregeling van de treinverbinding naar Culemborg en het busvervoer binnen de stad.
 
Veiligheid en welzijn in alle wijken
Sporten is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen, maar zorgt ook voor verbinding. De Culemborgse vrijwilligers zorgen voor een fantastisch verenigingsleven. Een vereniging is meer dan de sport alleen, zij zijn onze
maatschappelijke partners. Culemborg van Nu wil de sport graag bereikbaar maken voor alle leeftijden en voor alle Culemborgers. Sport verbindt de wijken en zorgt voor extra sociale cohesie, maar ook voor veiligheid in de wijken. Culemborg van Nu zet zich in om die verbinding nog sterker te maken. We stimuleren wijk opruim- en andere doe-dagen en willen doorgaan met bestaande digitale thema- en buurtplatforms. Daarnaast willen wij werken aan een sterke natuur met meer groen in de wijk, met veel variatie aan planten- en diersoorten en een goede samenhang van deze soorten. Dit zorgt voor meer biodiversiteit.
 
Een behulpzame gemeente
Het aanvragen van vergunningen moet sneller en eenvoudiger worden. Ook moet er meer ruimte voor initiatieven zijn. Dat vraagt om een gemeente die meedenkt met de wensen van inwoners, een gemeente die denkt in mogelijkheden. Culemborg van Nu is daar groot voorstander van. Culemborgers krijgen zo meer invloed op hun eigen leefomgeving. We vinden het van belang dat Culemborgers meedoen en meedenken in hun wijk en in de stad. Culemborg van Nu wil dat de gemeente dat ondersteunt. Door op tijd te laten weten waar en wanneer inspraak- en informatieavonden worden  gehouden en op een toegangelijke wijze hen ook in het vervolgtraject te betrekken.
 
Investeren in een toekomstbestendige stad
Culemborg van Nu wil investeren om Culemborg toekomstbestendig te maken. Zo blijft onze stad ook aantrekkelijk voor de volgende generaties. Dit kan alleen maar als de stad ook financieel gezond blijft en dat is voor Culemborg van Nu een uitgangspunt. Dit is te realiseren met een sterk gemeentebestuur en een goede ambtelijke organisatie. Culemborg van Nu wil daarin verstandig investeren. Maar ook investeren in voorzieningen en faciliteiten zodat Culemborg aantrekkelijk blijft voor alle generaties inwoners. Wij investeren daarom in de ontwikkeling van de stationsomgeving, het Veerweggebied en de haven, verbeteren en verfraaien van de toegang van de stad. Maar ook in het gebied
rondom de Dr. Hockesingel en het weghalen van de Ovonde. In het onderwijs met het aantrekken van een dependance van de hogeschool of universiteit en met uitbreiding van de nachtdienstregeling van het OV.

Zo wordt Culemborg dé stad van alle Culemborgers.