Kadernota 2021 e.v. in de raad

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 18 juni, die maandag 22 juni wordt voortgezet, heeft Culemborg van Nu een groot aantal amendementen ingediend en steunt het ook amendementen en moties van andere partijen.Maandagavond zal in de raad worden gestemd over de diverse amendementen en moties en zullen wij zien wat er overeind blijft.
In navolging op alle onze kritische vragen in de kadernota, hebben wij een aantal punten duidelijk geprobeerd te maken.


Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben wij de volgende tekst uitgesproken:

Culemborg van Nu is trots op de stad Culemborg.
Culemborg van Nu is trots op de inwoners van deze mooie stad.
En Culemborg van Nu wil er NU dan ook zijn voor die inwoners.
Een stad met betrokken, eigenzinnige mensen.
Een stad met een groot aantal kundige inwoners die hun expertise inzetten om deze stad vooruit te brengen.
Een stad met inwoners en ondernemers die NU net als vele anderen in de wereld hard getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen rondom de Corona crisis.
De onzekerheid over de continuïteit van hun inkomen of hun onderneming.
De onzekerheid of als het fout gaat er een overheid is die nog een vangnet kan bieden.
Culemborg van Nu is van mening dat het in deze omstandigheden passend is om onze uitgaven te matigen.
De gemeente kan er niet op rekenen dat het Rijk ons voldoende zal compenseren voor de gemaakte en nog te maken kosten. Als Culemborg van Nu dienen wij dan ook een amendement waarin die voorzichtigheid geborgd wordt.

Voor ons ligt een dubbelzinnige kadernota, waarin de nadruk ligt op bezuinigen en investeren. Een moeilijke en tweeledige boodschap. We hebben geld te weinig, dus we moeten bezuinigen en/of de inkomsten verhogen. Tegelijkertijd, als we willen dat Culemborg de stad blijft waar het fijn wonen en werken is, dan moeten we niet alleen de financiën op orde hebben maar ook investeren.
Culemborg van Nu heeft bij de vorige algemene beschouwingen al duidelijk gemaakt dat wij onze voorzieningen, waar we trots op zijn, niet uit willen hollen.
Culemborg is ook een stad met grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In de investeringsagenda één miljoen over 5 jaar, gereserveerd voor het geven van een impuls van de warmtetransitie. Culemborg van Nu vindt met het college dat dit een belangrijke opgave is. Maar Culemborg van Nu denkt ook dat mensen terughoudend zullen zijn met investeren in het aardgasvrij maken van hun woning. Dit omdat er op korte termijn innovaties te verwachten zijn op dit gebied en omdat de investeringsbereidheid van burgers en ondernemers lager is door de coronacrisis. Daarom dienen wij een amendement in om ieder jaar opnieuw te beslissen of de investering van 2 ton voor dat jaar verantwoord is.

Verder dienen wij een amendement in om duidelijkheid te verschaffen in het onderscheid tussen kosten voor verduurzaming, in het kader van milieu en energie en onderhoudskosten als gevolg van gebruik of constructie. Hierbij dient tevens onderzocht te worden in welke mate de schoolbesturen kunnen en moeten bijdragen in de verduurzaming en het onderhoudsvrijer maken van de schoolgebouwen.

Tot slot de bezuinigingen. We hebben regelmatig ervaren dat besparingen niet bleken op te leveren wat vooraf berekend was. De resultaten vielen tegen of de impact was groter dan verwacht. Wij dienen daarom ook een amendement in om te borgen dat de realisatie van een bezuiniging op voorhand aantoonbaar is.

Culemborg van Nu wil nogmaals herhalen dat het afbraak beleid vanuit Den Haag, namelijk de gemeentes verantwoordelijk maken zonder behoorlijke budgetten mee te geven, niet meer kan. Genoeg is genoeg, gemeentes willen en kunnen dit niet meer. De roep om dit een halt toe te roepen wordt uit steeds meer gemeenten gehoord, maar mag van ons nog veel sterker en luider. Vorig jaar schreef de gemeente Culemborg hierover een brief naar de minister. Welk, wellicht nog steviger signaal gaat onze gemeenteraad deze keer afgeven, om te zorgen dat wij gezamenlijk trots kunnen blijven op Culemborg?