4 maanden na de verkiezingen

4 maanden na de verkiezingen

Beste inwoners van Culemborg,

Het is nu vier maanden na de gemeente raadsverkiezingen en het succes van Culemborg van Nu kan nog steeds niet op. Allereerst een verbluffende overwinning tijdens de verkiezingen zelf. Daar komt nu ook de benoeming van Monica Wichgers als kersverse wethouder bij. Culemborg heeft een echte wethouder van Nú.

Het bestuur is blij en trots op alle mensen die zich de afgelopen maanden hebben ingezet voor Culemborg van Nu. Een nieuwe partij, die vanuit het niets, zich heeft kunnen meten aan de partijen uit de gevestigde orde. We zullen daarom de vele kiezers, en het nog steeds groeiend aantal leden, zeker niet gaan teleurstellen. Het signaal dat het anders móet en kán in Culemborg is duidelijk. Culemborg van Nu zal u dan ook niet teleurstellen en begint daar direct mee de komende 3,5 jaar!

Met de benoeming van Monica Wichgers wordt het stokje van fractie-voorzitterschap doorgegeven aan Peter Bos (60). Peter is al behoorlijk wat jaren actief in de Culemborgse raad en weet daarom als geen ander wat er leeft in de Culemborgse politiek. Peter heeft er zin in en we zijn trots dat hij deze mooie taak op zich wil nemen. Peter zal zijn fractie vertegenwoordigen bij alle formele en informele politieke momenten en wordt daarmee een belangrijk nieuw gezicht van Culemborg van Nu. Hij zal worden bijgestaan door zijn fantastische fractieleden Noël Bos en Ahmed Salama. Op donderdag 12 juli zal Ahmed ook worden geïnstalleerd als nieuw raadslid in de gemeenteraad. Culemborg van Nu is daarmee klaar voor de toekomst!

Met de benoemingen van Monica en Peter en de installatie van Ahmed sluiten we een periode van verkiezingen en formeren af.

Namens het hele bestuur wens ik iedereen en vooral alle inwoners van Culemborg veel Culemborg van Nu toe! Culemborg verdient toch wel een beetje meer van Nú?

Willijan Walhout
Voorzitter Culemborg van Nu

Deel dit bericht:
Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

De afgelopen weken hebben 8 van de 9 fracties hard gewerkt aan het schrijven van het inhoudelijke raadsakkoord waarbij zij samen afspraken hebben gemaakt over de opgaven die zij de komende 4 jaren voor Culemborg zien. Het akkoord is opgebouwd rondom 5 kernthema’s: de sociale stad, de zorgzame stad, de leefbare stad, de ondernemende stad en de groene stad. De kernthema’s worden ondersteund door een democratisch akkoord waarin het samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en u als inwoner van Culemborg beschreven wordt. Op korte termijn zullen we u informeren over, betrekken bij en de mogelijkheid geven om te reageren op de inhoud van het concept-akkoord. U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Het vormen van het team van wethouders dat het akkoord namens de fracties uit zal gaan voeren is een ingewikkelde klus. De formateur zal daarom op korte termijn alle partijen nogmaals uitnodigen voor een gesprek. Hij stelt hen daarbij de volgende vragen:

  • Onder welke voorwaarden kan een nieuw college (in combinatie met raadsakkoord) op steun van je fractie rekenen?
  • Legt je fractie een directe koppeling tussen steun aan raadsakkoord en de (politieke) samenstelling van een college? En welke concrete gevolgen heeft dit?
  • Hoe ziet je fractie het vervolg na deze 2e ronde, ook gelet op beperkte tijd voor de zomervakantie?

De formateur zal op 11 juni een nieuw advies aan de raad uitbrengen. Wij houden u op de hoogte!

Deel dit bericht:
Culemborg van Nu voor behoud van Theater de Fransche School

Culemborg van Nu voor behoud van Theater de Fransche School

Theater de Fransche School is een onmisbare voorziening voor onze binnenstad. Cultuur en kunst zijn belangrijk zijn voor Culemborg en zijn onderdeel van een vitale binnenstad. Culemborg van Nu wil dat het professionele en filmaanbod dat theater de Fransche School biedt blijft bestaan en dat Culemborgers gebruik kunnen maken van het podium. Voor de exploitatie van het theater is echter een structurele subsidie nodig, daarnaast is er veel achterstallig onderhoud en moet er dus in gebouw geïnvesteerd worden. 

Gisteravond is hierover gesproken in de gemeenteraad. Alle fracties zijn het erover eens dat het theater voor de stad behouden moet worden en alle fracties zijn het erover eens wat daar voor nodig is. Er is verschil van inzicht over wie de randvoorwaarden voor het beschikbaar stellen van het budget bepaalt; de gemeenteraad of het college in samenspraak met het Theater. Culemborg van Nu heeft voor de laatste aanvliegroute gekozen omdat wij een gemeente willen zijn die de ervaring en expertise van betrokken partners serieus neemt. De Fransche School betrekken bij het opstellen van de voorwaarden zal ervoor zorgen dat zij verantwoordelijk voelen om aan die voorwaarden te voldoen. 

Het theater krijgt daarmee de ruimte om het gebouw aan te passen aan de huidige (arbo) eisen en om een aantal aanpassingen uit te voeren die de exploitatie makkelijker maken. Ook krijgt het theater een bedrag om hun schulden af te betalen zodat ze met een schone lei kunnen beginnen. Daarbij een som van € 50.000 om een reserve op te bouwen. Bij gebruik van de reserve is er een actieve informatieplicht van de Stichting aan het College. Ook blijft het gebouw in eigendom van de gemeente.

Wij hebben vertrouwen in het bestuur en alle enthousiaste vrijwilligers en zijn blij dat de Fransche School een nieuwe en faire kans krijgt om zich verder te ontplooien.

Deel dit bericht:

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 3

Zeven weken geleden is het dat u naar de stembus ging. De gemeenteraad van Culemborg koos unaniem voor een vernieuwing in het politiek bestuur van Culemborg. Sinds die tijd werkt de gemeenteraad van Culemborg aan een raads- en een democratisch akkoord.

In het raadsakkoord wordt de ambitie voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen vastgesteld. In het democratisch akkoord wordt omschreven hoe de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de stad met elkaar kunnen samenwerken en elkaars kwaliteiten kunnen benutten. Daarnaast moet er ook een college worden gevormd die zorgen voor de uitvoer van de akkoorden. De benoemde formateur, Jan Greeven, heeft een inmiddels een voorstel hierover gedaan, nadat hij met alle partijen gesproken had.

Enkele partijen vinden dat er alleen gewerkt kan worden met een raadsakkoord, als de hele gemeenteraad bepaalt hoe het selectieproces van de wethouders zal verlopen. Er werd daarom voorgesteld te werken met spelregels rondom het selectieproces, om zodoende het vertrouwen van de raad te kunnen krijgen. In het gesprek hierover, dat Noël Bos namens Culemborg van Nu voerde, bleek dat hierover echter geen overeenstemming bereikt kan worden.

Omdat hierdoor het proces verstoord wordt, heeft GroenLinks tijdens de vergadering van 14 mei voorgesteld om voor de komende 2 weken te focussen op de inhoud van het raads- en democratisch akkoord. Culemborg van Nu is van mening dat GroenLinks, als grootste partij, het initiatief bij de formatie mag nemen en vertrouwt erop dat zij in staat zijn een team van wethouders samen te stellen dat enthousiast, gedegen en in samenwerking met raad en stad uitvoering gaat geven aan het akkoord dat er dan ligt.

Wij zijn blij dat dit voorstel op steun van bijna alle partijen kan rekenen. Alleen de VVD ging niet akkoord en verliet voortijdig de raadszaal. Wij hopen dat ook zij zich alsnog aansluiten en de inhoud van het akkoord en de toekomst van onze stad voor het vormen van een college laten gaan.

Culemborg van Nu staat klaar om vol enthousiasme aan de slag te gaan!

Deel dit bericht:
Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 2

Inmiddels wordt er druk vergaderd over het raadsakkoord voor Culemborg. Maandag 30 april heeft de gemeenteraad 5 thema’s gekozen die belangrijk zijn voor de komende 4 jaar. Het gaat om de thema’s de sociale stad, de groene stad, de ondernemende stad, de zorgzame stad en de leefbare stad. Deze thema’s worden de komende tijd uitgewerkt in gesprekskringen. Daar worden inhoudelijke experts bij betrokken en geven de partijen hun politieke ambities aan. Voor de fractie van Culemborg van Nu is het verkiezingsprogramma uiteraard de leidraad. 

Het raadsakkoord gaat over ‘wat’ we willen bereiken voor Culemborg. ‘Hoe’ we dat gaan doen is voor ons ook belangrijk. We willen een gemeente zijn die u serieus neemt en oprecht naar u luistert, die weet wat er speelt in de stad, die zich opstelt als samenwerkingspartner. Voor de afspraken over hoe dit samenspel tussen raadsleden, college, ambtelijke organisatie en inwoners het best kan worden ingericht, wordt een democratisch akkoord opgesteld. Een werkgroep van raadsleden, waaronder Monica Wichgers, gaat hiermee aan de slag. 

Als laatste onderdeel van formatie moet er een nieuw college gevormd worden. Dat college moet passen bij het raads- en democratisch akkoord en kunnen rekenen op een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Formateur Jan Greven voert op dit moment gesprekken met alle politieke fracties om zich een beeld van de mogelijke scenario’s te kunnen vormen. 

Via de website van de gemeente vindt u meer informatie en de planning. www.culemborg.nl/raadsakkoord

 

 

 

Deel dit bericht:

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 1

Na de verkiezingen is er voor gekozen om een informateur met alle fracties te laten praten. Het rapport van de informateur is inmiddels verschenen. U vindt hier een link naar het rapport.  

We hebben de eerste bevindingen gelezen en de suggesties voor de vervolgstappen geanalyseerd. Alle fracties willen graag vanuit een nieuwe bestuurscultuur werken. Samenwerken binnen en buiten de gemeenteraad. Open, transparante en eerlijke communicatie. Proactief in plaats van reactief met raadsvoorstellen aan de slag gaan. Op zoek naar allerlei creatieve en innovatieve manieren om inwoners bij het proces tot besluiten te betrekken. Een dergelijke werkwijze is volgens ons een must voor Culemborg. Als een breed raadsakkoord op hoofdlijnen dit kan bevorderen, krijgt het onze steun. Donderdag 19 maart zal een procesbegeleider benoemd worden die de gemeenteraad zal begeleiden bij de totstandkoming van een akkoord. 

Voor wat betreft de vorming van een college geeft het rapport twee suggesties. Voor Culemborg van Nu zijn verkiezingen een zeer belangrijk democratisch recht. Met de verkiezingen laten onze inwoners weten wat zij belangrijk vinden voor Culemborg, welke onderwerpen uit onze programma’s zij terug willen zien in hun woon- en leefomgeving. Met de verkiezingen laten onze inwoners ons ook weten aan welke partij zij het toevertrouwen om dat wat zij belangrijk vinden, uit te voeren. Culemborg van Nu is daarom van mening dat de grootste partij, in het geval van Culemborg dus GroenLinks, het voortouw kan nemen. Voor ons is het belangrijk dat de verkiezingsuitslag zowel bij de inhoud van het raadsakkoord als bij de vorming van een college terug te vinden is.   

Een aantal partijen waaronder Culemborg van Nu is al voor de verkiezingen open geweest over hun wethouderskandidaat en hebben dat gegeven tijdens de campagne gekoppeld aan de verkiezingen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat het team van wethouders straks namens en met de hele raad werkt. En in alle openheid gericht is op samenwerking. Donderdag 19 april zal er daarom ook een formateur benoemd worden die zal onderzoeken onder welke voorwaarden diverse partijen hun steun kunnen geven aan het nieuw te vormen college.  

Culemborg van Nu vindt een stabiel bestuur belangrijk. Een stabiel bestuur dat in staat is om vernieuwing door te voeren. Een stabiel bestuur dat gericht is op open, transparante en eerlijke samenwerking. Een stabiel bestuur dat met een frisse, moderne blik naar besturen kijkt. Maar ook een stabiel bestuur dat voortvarend aan de slag kàn in onze mooie stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht:
Culemborg van Nu aan de slag

Culemborg van Nu aan de slag

De verkiezingen zijn geweest, de uitslag is bekend. Culemborg van Nu is door u met 1934 stemmen beloond en komt daarmee met 3 zetels in de gemeenteraad. Dat is echt fantastisch, wij zijn dankbaar en trots! Lijsttrekker Monica Wichgers: “Culemborgers hebben laten weten dat zij een lokale partij willen. Wij zijn echt van de stad en wij zijn er voor de stad”.

Met uitslag zijn onze #1, 2 en 3, Monica Wichgers, Peter Bos en Noël Bos (die overigens geen familie van elkaar zijn) op 29 maart benoemd als raadslid in de gemeenteraad.

En hoe gaan wij nu verder? Hoe gaan wij waarmaken wat wij gezegd hebben? Niet al onze verkiezingsbeloftes kunnen we gelijk invullen, sommige dingen vergen nu eenmaal meer tijd. Maar wat we gelijk kunnen doen, zullen we ook gelijk doen.

Allereerst hebben wij u tijdens onze campagne beloofd dat wij bereikbaar zullen zijn, ook na de verkiezingen. Wij willen het makkelijk voor u maken om met ons in contact te komen.

  • U kunt ons een e-mail sturen info@culemborgvannu.nl
  • U kunt ons bellen of appen op de CvN fractietelefoon 06-24963915
  • U kunt ons een bericht sturen op facebook, twitter of instagram

Wij horen graag wat er leeft in onze stad. Laat ons weten waar u zich zorgen over maakt of waar u juist blij van wordt. Laat ons het weten als u ideeën heeft of met ons mee wilt denken.

Ook hebben we gezegd dat we de lokale democratie willen versterken en open zullen communiceren. Dat begint met het vormen van een nieuw college. Al voor de verkiezingen hebben de fracties met elkaar afgesproken dat de haalbaarheid van een raadsakkoord onderzocht zal worden. Het doel van het raadsakkoord is om een zo effectief en slagvaardig mogelijk bestuur te hebben dat naar u luistert en u serieus neemt. Daarom is er een informateur benoemd die met alle partijen een gesprek over hun wensen en de mogelijkheden zal voeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitslag van de verkiezingen.

De vragen die de informateur de partijen zal stellen zijn:

  1. Wat is het doel van de samenwerking tussen verschillende raadsfracties?
  2. Welke vorm van samenwerking tussen raadsfracties is daarbij gewenst en heeft het grootste draagvlak?
  3. Welk type akkoord past hierbij?
  4. Welke concrete stappen, en bijbehorend tijdspad, moeten worden gezet om te komen tot een akkoord?

De informateur zal op 19 april verslag van zijn bevindingen doen tijdens de vergadering van de gemeenteraad. U kunt dat volgen via culemborg.raadsinformatie.nl.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #1 Monica Wichgers

Maak kennis met #1 Monica Wichgers

Wie ben je?
Ik ben Monica Wichgers. Trotse moeder van twee volwassen kinderen, een dochter van 22 en een zoon van 19. Ik woon al bijna mijn hele leven in Culemborg op een periode in Frankrijk na. Culemborg is mijn thuis. Ik geniet van tafelen met vrienden, houd van gezelligheid om me heen. Ook ben ik graag sportief bezig, hardlopen of erop uit met mijn racefiets. Ik vind het belangrijk om niet langs te zijlijn te roepen hoe ik vind dat het zou moeten maar om zelf actief te zijn. Ik ben al 10 jaar raadslid en vind het lokaal bestuur nog steeds even boeiend.

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als facilitair manager bij het Juridisch Loket. Een erg leuke en diverse baan waar ik me met veel plezier dagelijks voor inzet.

Waarom Culemborg van Nu?
Van huis uit is mij interesse in politiek meegegeven. Al in mijn tienertijd wilde ik meebeslissen over mijn leefomgeving en bijdragen aan het verbeteren daarvan. Culemborg verdient het om een veilige stad te zijn waar we fijn kunnen wonen in prettig ingerichte wijken. Culemborg verdient het om een levendige stad te zijn met een gezellig marktplein en goede winkelcentra. Culemborg verdient het om een groene stad te zijn waar we ons ook makkelijk van A naar B kunnen verplaatsen. Culemborg verdient een gemeente die zich opstelt als partner die samenwerkt met inwoners en met ondernemers.

We hebben in het verleden soms geen of verkeerde keuzes gemaakt. Dat veroorzaakt nu beperkingen. Ons gemeentelijk bestuur heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Onze straten moeten veiliger, de openbare inrichting moet slimmer en huizenbouw minder eenzijdig. Onze ondernemers moeten hun bedrijven kunnen laten groeien zodat er werk in Culemborg blijft en er meer werkgelegenheid bij komt. Het moet beter als we onze kinderen de stad waar wij van dromen willen geven.

Steeds meer groeide het idee dat Culemborg daarom een goede lokale partij nodig heeft. Met een aantal enthousiaste mensen hebben we besloten om Culemborg van Nu op te richten. Als lokale partij is er maar één ding belangrijk en dat is de mening van Culemborgers. Wij zijn niet gebonden aan dogma’s van landelijke partijen. Wij zijn er om uw geluid te laten horen in de gemeenteraad. Wilt u ook graag met ons in gesprek laat het ons dan weten, dan komen wij naar u toe! U woont tenslotte in Culemborg en niet in Den Haag.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Ik denk na voordat ik doe en vind dat ik problemen eerst van meerdere kanten moet bekijken voordat ik een oordeel heb. Aan de ene kant is dat een goede eigenschap maar soms laat ik mijn verstand meer spreken dan mijn intuitie. Ik zou mezelf adviseren wat vaker op mijn intuitie te vertrouwen. Culemborg van Nu zou dan bijvoorbeeld al veel eerder ontstaan zijn.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #2 Peter Bos

Maak kennis met #2 Peter Bos

Wie ben je?
Mijn naam is Peter Bos, ik ben 59 jaar ik heb twee jonge kinderen en een echtgenote, wij wonen met veel plezier in de wijk Parijsch. Ik loop hard en bezoek de sportschool. Ik heb een visboot in de haven en vis graag in de omgeving.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben maatschappelijk werker en werk in de jeugdzorg. Ik heb mijn HBO diploma hier in Culemborg gehaald in 1985. Ik ben als vrijwilliger bij de Helling jeugdzeil instructeur en aangesloten bij de school van mijn kinderen in het klussenteam en pleinwacht.

Waarom Culemborg van Nu?
Ik woon in Culemborg en niet in Den Haag, ik wil aan lokale themas kunnen werken zonder dat besturen van elders zich kunnen mengen in de Culemborgse belangen. Ik wil de Redichemse Waard behouden voor de recreatie en natuur. Ik zou willen veranderen: de wijze waarop werk en werkeloosheid verdeeld zijn. Werk moet lonen.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Ik zou mezelf adviseren veel eerder de politiek in te gaan, ik ben nu 5 jaar actief maar er is zoveel te doen en zoveel te leren dat 5 jaar niet genoeg is.

Deel dit bericht:
Maak kennis met #3 Noël Bos

Maak kennis met #3 Noël Bos

Wie ben je?
Noël Bos, 53 jaar, woont met man en kinderen in de wijk Parijsch. Is geïnteresseerd in wat zich in Culemborg en omgeving afspeelt waaronder recreatie in Culemborg, Economie en Toerisme, Wijkgerichte activiteiten, participatie Culemborgers, Onderwijs, Cultuur (in brede zin) en welzijn. Houdt van wandelen vooral bij mooi weer, zingt in popkoor de Happening, houdt van koken, uit eten gaan, reizen en cappuccino.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Is eigenaar en eventmanager van een evenementenbureau de Feest- & Eventarchitect Culemborg en Hollandbreak. Studeerde aan de UvA Europese studies en is afgestudeerd in How Culture influences economic growth. Heeft aan verschillende vrijwilligersprojecten meegedaan als projectondersteuner bij het Geofort maar ook de Binnenwaard (inloophuis in Culemborg voor mensen die te maken hebben met kanker). Momenteel lid van Raad van Advies in deelgebied West van het Ondernemingsfonds Culemborg.

Waarom Culemborg van Nu?
Culemborg Van Nu houdt zich bezig met lokale zaken, zaken die dicht bij bewoner staan omdat het hun directe leefomgeving is. Wat is er uitdagender om hier direct inspraak te hebben en de meningen en wensen van Culemborgers weer te geven in de raad.

Hetgeen mij het meeste aanspreekt is de economie en toerisme, recreatie maar ook de wijkgerichte activiteiten. Ik vind dat de evenementen en activiteiten niet alleen in het centrum moeten afspelen maar ook in de andere wijken zodat het centrum ontlast wordt (er zijn er al heel veel) en andere wijken in de picture komen te staan. Hier moet wel plaats en animo voor zijn bij de burgers maar ook bij de gemeente. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen in de nieuwe wijken ruimte krijgen om te recreeëren in een groene omgeving. Dus niet alleen stenen maar ook parken, speeltuinen en stukken groen.

Als je terug in de tijd kon, welk advies zou je jezelf dan geven?
Als ik terug in de tijd zou kunnen gaan dan zou ik mijzelf adviseren om eerder politiek actief te zijn en nóg meer te genieten van elk mooi moment.

 

Deel dit bericht: