Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

Samen op weg naar een raadsakkoord en een college – deel 4

De afgelopen weken hebben 8 van de 9 fracties hard gewerkt aan het schrijven van het inhoudelijke raadsakkoord waarbij zij samen afspraken hebben gemaakt over de opgaven die zij de komende 4 jaren voor Culemborg zien. Het akkoord is opgebouwd rondom 5 kernthema’s: de sociale stad, de zorgzame stad, de leefbare stad, de ondernemende stad en de groene stad. De kernthema’s worden ondersteund door een democratisch akkoord waarin het samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en u als inwoner van Culemborg beschreven wordt. Op korte termijn zullen we u informeren over, betrekken bij en de mogelijkheid geven om te reageren op de inhoud van het concept-akkoord. U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Het vormen van het team van wethouders dat het akkoord namens de fracties uit zal gaan voeren is een ingewikkelde klus. De formateur zal daarom op korte termijn alle partijen nogmaals uitnodigen voor een gesprek. Hij stelt hen daarbij de volgende vragen:

  • Onder welke voorwaarden kan een nieuw college (in combinatie met raadsakkoord) op steun van je fractie rekenen?
  • Legt je fractie een directe koppeling tussen steun aan raadsakkoord en de (politieke) samenstelling van een college? En welke concrete gevolgen heeft dit?
  • Hoe ziet je fractie het vervolg na deze 2e ronde, ook gelet op beperkte tijd voor de zomervakantie?

De formateur zal op 11 juni een nieuw advies aan de raad uitbrengen. Wij houden u op de hoogte!

Deel dit bericht:
Culemborg van Nu voor behoud van Theater de Fransche School

Culemborg van Nu voor behoud van Theater de Fransche School

Theater de Fransche School is een onmisbare voorziening voor onze binnenstad. Cultuur en kunst zijn belangrijk zijn voor Culemborg en zijn onderdeel van een vitale binnenstad. Culemborg van Nu wil dat het professionele en filmaanbod dat theater de Fransche School biedt blijft bestaan en dat Culemborgers gebruik kunnen maken van het podium. Voor de exploitatie van het theater is echter een structurele subsidie nodig, daarnaast is er veel achterstallig onderhoud en moet er dus in gebouw geïnvesteerd worden. 

Gisteravond is hierover gesproken in de gemeenteraad. Alle fracties zijn het erover eens dat het theater voor de stad behouden moet worden en alle fracties zijn het erover eens wat daar voor nodig is. Er is verschil van inzicht over wie de randvoorwaarden voor het beschikbaar stellen van het budget bepaalt; de gemeenteraad of het college in samenspraak met het Theater. Culemborg van Nu heeft voor de laatste aanvliegroute gekozen omdat wij een gemeente willen zijn die de ervaring en expertise van betrokken partners serieus neemt. De Fransche School betrekken bij het opstellen van de voorwaarden zal ervoor zorgen dat zij verantwoordelijk voelen om aan die voorwaarden te voldoen. 

Het theater krijgt daarmee de ruimte om het gebouw aan te passen aan de huidige (arbo) eisen en om een aantal aanpassingen uit te voeren die de exploitatie makkelijker maken. Ook krijgt het theater een bedrag om hun schulden af te betalen zodat ze met een schone lei kunnen beginnen. Daarbij een som van € 50.000 om een reserve op te bouwen. Bij gebruik van de reserve is er een actieve informatieplicht van de Stichting aan het College. Ook blijft het gebouw in eigendom van de gemeente.

Wij hebben vertrouwen in het bestuur en alle enthousiaste vrijwilligers en zijn blij dat de Fransche School een nieuwe en faire kans krijgt om zich verder te ontplooien.

Deel dit bericht: